Open Data DK åbner Danmark op

Formålet med Open Data DK er at skabe transparens i den offentlige forvaltning og skabe grobund for datadreven vækst. Data gøres åbne og frit tilgængelige for at understøtte produktivitet og innovation ved en højere grad af udnyttelse af data.

Open Data DK tror på, at åbne data, som borgere og virksomheder i hele Danmark nemt og gratis kan tilgå, kan bruges som råstof i udviklingen af applikationer, tjenester og services eller være afsæt for analyser, tendensvurderinger, forskning osv. Samtidigt vil åbne data kunne understøtte gennemsigtigheden i den offentlige forvaltning, så borgere og virksomheder kan blive endnu mere aktive medspillere i vores lokaldemokrati. Dermed skabes merværdi ud af de mange data, der i forvejen indsamles.

Alle kommuner, regioner m.m. i Danmark kan få adgang til at benytte Open Data DK-platformen til at offentliggøre de datasæt, som de ligger inde med.

Open Data DK er en forening, som er organiseret med en bestyrelse samt flere teams. Bestyrelsen er det generelle og strategiske arbejdsorgan, mens de enkelte teams koordinerer indsatsen og strategien inden for specifikke fokusområder og sikrer samtidig, at resultaterne gøres tilgængelige for resten af netværket.

Use cases

I bl.a. kommunerne efterspørges konkrete eksempler på brugen af åbne (kommunale) data, så de kan se, hvordan åbne data kan bruges og skabe værdi. Sagt på en anden måde: så de kan se, at det giver værdi, at bruge tid og ressourer på at udstille data. Hvis du har lavet en god case, visualisering eller mashup med brug af åbne data, må du meget gerne rette henvendelse til os. Skriv til info@opendata.dk

Teknik

Driften af Open Data DKs dataplatformen ligger hos Datopian (tidl. Viderum), som drifter mange CKAN-platforme i verden. Deriblandt Energinets åbne energidataservice.

Vi arbejder løbende på at forbedre både portalen. Du kan følge teknikteamets arbejde på github: https://github.com/cphflacour/open-data-dk/projects/2

Dataportalen bygger på Open Source-softwaren CKAN (http://ckan.org/) fra Open Knowledge Foundation, og vi bidrager løbende til udviklingen af softwaren med fejlrettelser og udvidelser.